Privatlivspolitik for idrætsforeninger  

30.08.18 

MSK7000s dataansvar 

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.  

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige 

MSK7000 er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 

Kontaktoplysninger: 

Kontaktperson: Kasserer Lone Thorsen Hartung 

Adresse: Vejle Landevej 164 

CVR: 33289596 

Telefon nr.: 42306483 

Mail: lone_nissen@hotmail.com 

Website: MSK7000 

 

Behandling af personoplysninger 

Vi behandler følgende personoplysninger: 

1. Medlemsoplysninger:  

 • Almindelige personoplysninger: 
 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse 

 

2. Oplysninger om ledere og trænere:  

 • Almindelige personoplysninger:  
 • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse  
 • Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer 

 

 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:  
 • CPR-nummer 
 • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest 

 

 

Her indsamler vi oplysninger fra 

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder: 

 

 • Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse 

 

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.  

Lovlige grunde til behandling er særligt:  

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen) 
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig 
 • Behandling efter lovkrav 
 • Behandling med samtykke 

 

Formålene:  

1. Formål med behandling af medlemsoplysninger:  

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning 
 • Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning  
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven 
 • Levering af varer og ydelser du har bestilt  
 • Administration af din relation til os 

 

 

2. Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:  

 • Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen 
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser 
 • Opfyldelse af lovkrav 
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende 
 • Administration af din relation til os 

 

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser 

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:4  

 • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.  
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling  
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.  
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter 
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen  
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet5 
 • Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer 
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen 
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene 
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende 

 

 

Samtykke 

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.  

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.  

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.  

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke. 

 

Videregivelse af dine personoplysninger 

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.  

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af. 

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.   

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner: 

Medlemmer: 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier: 

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen 

Ulønnede ledere og trænere:  

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier: 

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt 

Lønnede ledere og trænere:  

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:  

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om 
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt 

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi. 

 

Dine rettigheder 

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig: 

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data 
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger 
 • Retten til berigtigelse  
 • Retten til sletning  
 • Retten til begrænsning af behandling 
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 
 • Retten til indsigelse  

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.  

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. 

 

Revidering af privatlivspolitikken  

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.   

 

Bilaget er udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund og DGI i fællesskab.  

 1. udgave, februar2018.  

Motionsforeningen Sønder-Korskær er etableret i november 2010 og med opstart i januar 2011.

Foreningens vedtægter:

Årlig generalforsamling afholdes i marts måned.

Sønder – Korskær

Korskaerparken.dk
E-mail: motionsforeningen-soender-korskaer@hotmail.com

VEDTÆGTER For Motionsforeningen Sønder-Korskær.

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er Motionsforeningen Sønder-Korskær og er hjemhørende i Fredericia kommune.

Foreningen er stiftet den 11. november 2010 med opstart den 1. januar 2011.

§ 2 FORMÅL.

Foreningen har til formål at samle motions-interesserede, primært fra bolig områderne Korskærparken og Sønderparken, men også øvrige interesserede, til bedre sundhed og trivsel ved idrætsudøvelse.

Herunder også fremme indsigt i demokrati og aktivt medborgerskab og fremme integration og kulturel forståelse etniske grupper imellem.

§ 3 MEDLEMSKAB.

Som aktivt medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejde.

§ 4 INDMELDELSE.

Indmeldelse sker skriftligt.

§ 5 UDMELDELSE.

Udmeldelse kan ske skriftligt og mundtligt. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.

§ 6 KONTINGENT.

Foreningens kontingenter fastsættes for et år ad gangen af den til enhver tid siddende bestyrelse.

Medlemmer med over 3 måneders restance kan slettes med 14 dages varsel. Det er medlemmernes pligt selv at sørge for rettidig indbetaling af kontingentet. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 7 UDELUKKELSE OG EKSKLUSION.

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

§ 8 ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Simpelt flertal er afgørende, dog kræves mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer til fordel for en vedtægtsændring.

Den ordinære generalforsamling afholdes hver år primo marts, og skal for at være lovlig, indkaldes skriftligt med mindst 4 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 2 uger inden generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen afholdes så vidt muligt i Korskærparken.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Beretning over det forløbne år.

3. Regnskab for det forløbne år.

4. Budget for det kommende år.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse (se § 10), samt suppleanter.

7. Valg af bilags kontrollanter.

8. Evt.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år, og har stemmeret i foreningen.

§ 9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer indsender en skriftlig begæring derom med angivelse af det emne, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 10 BESTYRELSE.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkelte opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 7 bestyrelsesmedlemmer + højst 2 suppleanter. 5 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens 6 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

På først følgende bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsens sammensætning bør afspejle områdets forskellige nationaliteter – og derfor tilstræbes, at mindst 3 nationaliteter er repræsenteret i bestyrelsen.

§ 11 FORRETNINGSORDEN OG TEGNINGSRET.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 6 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.

§ 12 REGNSKAB.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med bilags kontrollanternes underskrift. Driftsregnskab og status udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

§ 13 BILAGS KONTROL.

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 bilags kontrollanter. (ikke bestyrelsesmedlemmer). Bilags kontrollanterne skal hvert år sammen med kassereren gennemgå og påtegne det samlede regnskab, og påse, at beholdningerne er til stede. Begge har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 14 OPLØSNING.

Beslutningen om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. (se § 9). Til dennes beslutningsdygtighed kræves dog, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal ikke på denne generalforsamling, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidigt træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre.

Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fast-satte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutningen om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den ovennævnte generalforsamling.

Ændring af vedtægter er godkendt den 11. december 2013 i forlængelse af ekstraordinær generalforsamling